how many men have affairs most women cheat click here
" alt="alt" >
boyfriend cheated on me why wife cheat wife cheaters
how many men have affairs how many women cheat on their husbands click here
" alt="alt" >
infidelity signs unfaithful husbands women that cheat with married men
boyfriend cheated on me why wife cheat wife cheaters
" alt="alt" >
alt
aspiration abortion pills for abortion abortion pill cost with insurance
" alt="alt" >
what makes women cheat click infidelity
aspiration abortion what is the procedure for an abortion abortion pill cost with insurance
online where to buy an abortion pill website
" alt="alt" >

Nitrolution

Damlama Yaprak Gübresi
  • Tüm bitkilerin vejatatif geli?imi için elzem olan bitki besin elementlerinden azot (N) hayati önem ta??r. Birçok azot (N) kayna?? olmas?na ra?men Nitrolution etkin mikro organizmalar taraf?ndan parçalanm??, mama veya serum formunda haz?rlanm?? azot (N) kayna??d?r.
  • Özellikle topraklar?n so?udu?u ve bitkinin geli?iminin yava?lad??? dönemde organik madde içeri?i ile geli?imi durdurmadan; aksine yeni sürgünler sa?layarak geli?imin...

Bionur Plus

Damlama Yaprak Gübresi
  • BIONUR PLUS s?v? organomineral gübremiz de?i?ik oranlarda elementlerin degradable (indirgenme) teknolojisi kullan?larak haz?rlanm??t?r.
  • rünümüzün arazi sonuçlar? gayet ba?ar?l?d?r. Bunun nedeni bio forma indirgenmi? elementler al?nma problemi olmadançok k?sa sürede bitkiye ?elatlay?c?ya ihtiyaç duymadan ta??nmas?ndand?r.

Bionur TD19

Taban Gübresi
  • 1900'lü y?llar?n bas?ndan bu yana dünya topraklar?nda kimyasal gübre endüstrisinin geli?mesiyle, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B gibi bitki ihtiyaçlar?na göre s?n?rl? say?da element yelpazesi ile gübreleme yap?la gelmi?tir.
  • Bu durum topraklar?n do?al element da??l?m?n? bozmu?tur. Üstelik bu kimyasal gübreler yap?lar? itibariyle, inorganik formda olup, al?nabilirlikleri uzun y?llard?r tart???lmaktad?r.

Biophoskey

Damlama Yaprak Gübresi
  • Biophoskey de ki elementler tamamen HAZMED?LM?? yap?dad?r. Bu olay degradablation (indirgenmi?) olarak ifade edilebilir.
  • Y?llard?r entansif tar?m yap?lan topraklar?m?zda art?k s?radan uygulamalar bu k?s?r döngüyü tetiklemekte ve her geçen gün içinden ç?k?lmaz bir besleme derdi ortaya koymaktad?r.??te Biophoskey?deki parçac?k ebat? son derece küçük elementler hem toprak, hem bitki, hem de çiftçi dostudur.
ürünler
Bilcom Bilgisayar